اسکان در مهمانسرای سایر شهرستانها:همکاران گرامی جهت استفاده از مهمانسرای دانشگاه های دیگر بایستی با شماره تلفن مربوطه مندرج درفایل پیوستی تماس حاصل نمایند وپس از هماهنگی(تاریخ اقامت وتعدادنفرات) در صورت دریافت جواب مثبت جهت معرفی به مهمانسرای موردنظر به اداره رفاه مراجعه نمایندضمنا همراه داشتن معرفی نامه از محل خدمت جهت همکاران مراکز تابعه الزامی می باشد.

    فایل شماره تلفن مهمانسراهاشماره تماس مهمانسراهاشماره تماس مهمانسراها