کمک هزینه ازدواج: موضوع ماده7قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی-بانوان شاغل-خانواده ها وسایرکارکنان وبند84ماده واحده قانون بودجه سال90کل کشور

افرادمشمول دریافت کمک هزینه ازدواج:کارکنان رسمی شاغل وبازنشسته وفرزندان آنان وفرزندان پرسنل پیمانی وهمچنین کارکنان پیمانی که مشمول ماده 85 قانون تامین اجتماعی نباشند مشروط به ارائه گواهی رسمی از تامین اجتماعی حسب مورد یکبار

مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج:

1- ارائه درخواست کتبی

2- اصل وتصویرصفحات زوج وزوجه عقدنامه

3- تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه زوج وزوجه وکارمند

4- تصویرآخرین حکم کارگزینی برای شاغلین وبازنشستگی برای بازنشستگان وورثه بگیران

5- نامه ازتامین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی برعدم دریافت کمک هزینه ازدواج برای پرسنل پیمانی حسب مورد

6- ارائه گواهی مبنی برعدم دریافت کمک هزینه ازدواج توسط همسر برای پرسنل شاغل وبازنشسته زن که دارای همسرشاغل درسایردستگاه ها می باشندحسب مورد

7- ارائه استشهادمحلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد برای پرسنل شاغل وبازنشسته ای زن که همسرآنها دارای شغل آزادویافاقدشغل می باشند مبنی برذکر موارداخیرحسب مورد

ضمنا پرسنل مشمول ماده 85 قانون تامین اجتماعی جهت دریافت کمک هزینه ازدواج بایستی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

کارکنانی که دارای پست سازمانی ستاد دانشگاه می باشند وهمچنین بازنشستگان و ورثه بگیران محترم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج با دردست داشتن مدارک لازم به اداره رفاه مراجعه نمایند.