کمک هزینه فوت:موضوع ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی ازهزینه های ضروری کارکنان دولت وبند84ماده واحده قانون بودجه سال90کل کشور

 افرادمشمول دریافت کمک هزینه فوت:کارکنان رسمی شاغل وبازنشسته وافرادتحت تکفل آنان وافرادتحت تکفل پرسنل پیمانی وهمچنین کارکنان پیمانی که مشمول ماده 84 قانون تامین اجتماعی نباشند مشروط به ارائه گواهی رسمی از تامین اجتماعی حسب مورد یکبار

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه فوت:

1-   تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی مهمور به مهر "فوت شد"

2-   تصویر گواهی فوت متوفی

3-   ارائه درخواست کتبی

4-   تصویرآخرین حکم کارگزینی برای شاغلین وبازنشستگی برای بازنشستگان وورثه بگیران

5-  نامه ازتامین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی برعدم دریافت کمک هزینه فوت برای پرسنل پیمانی حسب مورد

6-   رسید ابطال دفترچه بیمه از سازمان بیمه خدمات درمانی

ضمنا پرسنل مشمول ماده 84 قانون تامین اجتماعی جهت دریافت کمک هزینه فوت بایستی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند

کارکنانی که دارای پست سازمانی ستاد دانشگاه می باشند وهمچنین بازنشستگان محترم جهت دریافت کمک هزینه فوت با دردست داشتن مدارک لازم به اداره رفاه مراجعه نمایند.