عضویت در کتابخانه مرکزی دانشگاه:جهت پرسنل رسمی پیمانی- -طرحی تاپایان مدت طرح وضریبK تاپایان مدت ضریب میباشد ضمنا کارت عضویت پرسنل طرحی وضریبK درصورت استخدام با ارائه تصویر حکم جدید تمدید خواهد شد.افرادمذکور درصورت تمایل می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از محل خدمت جهت دریافت کارت عضویت به کتابخانه مرکزی  دانشگاه مراجعه نمایند.

پرسنل شاغل در ستاد دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه به اداره رفاه مراجعه نمایند.

(ذکر تاریخ پایان طرح برای پرسنل طرحی وتاریخ پایان مدت ضریب برای پرسنل ضریب k در معرفی نامه صادره الزامی می باشد.)