کمک هزینه مهدکودک:ویژه کارکنان اناث  که دارای فرزند زیر 6سال می باشند.موضوع تبصره2ماده12 وماده14 تصویب نامه  شماره753/ت 51762هـ مورخه11/1/94هیئت محترم وزیران موضوع پرداخت کمک های رفاهی مستقیم وغیرمستقیم

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه مهدکودک:

1-   تصویر حکم کارگزینی

2-   تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه متقاضی

3-   تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند

4-   ارائه درخواست کتبی

کارکنانی که دارای پست سازمانی ستاد دانشگاه می باشند جهت دریافت کمک هزینه مهدکودک با دردست داشتن مدارک لازم به اداره رفاه مراجعه نمایند.