عضویت در مهمانسرای دانشگاه:جهت پرسنل رسمی پیمانی- -طرحی تاپایان مدت طرح - ضریبK تاپایان مدت ضریب قراردادی تا پایان مدت قرارداد و بازنشستگان میباشد ضمنا کارت عضویت پرسنل طرحی وضریبK درصورت استخدام وپرسنل قراردادی درصورت تمدید قرارداد با ارائه تصویر حکم جدید تمدید خواهد شد.افرادمذکور درصورت تمایل می توانند با در دست داشتن مدارک لازم جهت دریافت کارت عضویت مهمانسرا به مهمانسرای دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت دریافت کارت مهمانسرا:

1- معرفی نامه ازواحدخدمتی(ذکر تاریخ پایان قرارداد برای پرسنل قراردادی وتاریخ پایان طرح برای پرسنل طرحی وتاریخ پایان مدت ضریب برای پرسنل   ضریبk در معرفی نامه صادره الزامی می باشد.)

2-  تصویرآخرین حکم حقوقی

3-  تصویرصفحه اول ودوم شناسنامه

4-  یک قطعه عکس

5- اصل فیش واریزی به مبلغ 100000ریال به شماره حساب 0103117768001 بانک صادرات به نام مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پرسنل شاغل در ستاد دانشگاه وبازنشستگان جهت دریافت معرفی نامه به اداره رفاه مراجعه نمایند.