وام مسکن: ویژه اعضای محترم هیئت علمی

اعضای محترم هیئت علمی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از محل خدمت جهت معرفی به بانک ، به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند