تربیت بدنی

       برنامه تمرین تیم های ورزشی دانشگاه

رشته ساعت  روز   مکان
 والیبال آقایان  18/30 - 17  روزهای زوج  سالن شهدا
 والیبال بانوان  17 - 15  روزهای زوج  سالن ورزشی فجر واقع دانشکده بهداشت
 آمادگی جسمانی بانوان  19 - 17  روزهای زوج  سالن ورزشی فجر واقع دانشکده بهداشت
 دارت آقایان  19 - 17  روزهای زوج  سالن شهدا
 دارت بانوان  19 - 18  روزهای فرد  سالن شهدا
 تمرین کشتی  22 - 20  روزهای فرد  سالن شهید سلیمانی واقع دانشکده بهداشت 
تفاهم نامه باشگاه اسپید
تفاهم نامه باشگاه راه سبز
 تفاهم نامه باشگاه اکسیر غرب