شرح وظایف کمیته آموزش

 1.     بررسی، تعیین و تصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

2.     بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دانشگاه بر اساس تحلیل سازمان، واحد، شغل و فرد و صدور مجوز

3.     بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های آموزشی

4.     بررسی و تأیید حق الزحمه اساتید در موارد خاص

5.     پاسخگویی و ارائه صورتجلسات و گزارش های کمیته آموزش

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات

·        بررسی تقاضاهایی که مدارک کامل دارند (مبداء ، مقصد، و معاونت مربوطه) جهت انتقال، مأموریت یا تمدید مأموریت در سطح استان یا سطح کشوری از لحاظ نیروی انسانی، مالی و تأمین بودجه

شرح وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل

1.     بررسی موارد استخدامی از لحاظ شرایط احراز پست سازمانی

2.     ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان

3.     انتصابات مدیران و کارکنان

4.     بررسی سوابق ارائه شده توسط کارکنان جهت اضافه نمودن به سابقه خدمت مورد قبول

5.     محاسبه سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور

شرح وظایف کمیته بازنشستگی

1.     برقراری حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی

2.     برقراری حقوق وارث

3.     انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی) به سایر صندوق ها

4.     استرداد کسور مازاد بر 30 سال

5.     استرداد کسور بازنشستگی

6.     انتقال حق بیمه خدمات غیردولتی به صندوق بازنشستگی و انواع بازنشستگی (اختیاری، توافقی، اجباری، قهری، از کار افتادگی)

شرح وظایف کمیته آزمون

1.     تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون

2.     تأیید آگهی استخدام تهیه شده وارائه به رئیس موسسه جهت تصویب

3.     تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای آزمون و موارد پیش بینی نشده

4.     برگزاری آزمون و  تهیه صورتجلسه آزمون

5.     نظارت بر مراحل مختلف آزمون (اعم از آزمون کتبی و مصاحبه عملی)

6.     استخراج فهرست 5/1 برابر پذیرفته شدگان و اعلام آن به ذینفعان و هسته گزینش