معرفی مدیر

pic

     آقای شهرام دمیاد

  تلفن  دفتر : 38358247 - 083     

نیروی انسانی هرسازمانی جزء سرمایه های اصلی آن دستگاه بوده و وظیفه خطیر مدیریت نیروی انسانی ، تامین وتوزیع ونگهداری این سرمایه های مهم با طراحی شغل و ایجاد انگیزش های مناسب به لحاظ ارتقاء وتعهد و وفاداری آنان می باشد تا بر این اساس مدیران بتوانند با تعانل و برقراری روابط ارزنده با پرسنل زیرمجموعه خود اهداف سازمان را با توجه محدودیتهای منابع و استفاده حداکثری از خدمات این عزیزان به سرانجام رسانند.

  

 شرح وظایف :

* اتخاذ روشهای اصلاحی و بهینه سازی امور اجرائی مربوط به نیروی انسانی بر حسب شرایط و مقتضیات در قالب صدور دستورالعملها و بخشنامه های داخلی .
* ارائه نقطه نظرات کارشناسی در حیطه امور مربوط به نیروی انسانی و انعکاس آن بر حسب موارد به ریاست ، معاونین ، مدیران و جلسات اداری و یا تخصصی دانشگاه
* ارزشیابی عملکرد ، اعمال نتایج در تشخیص کارکنان موفق و پویا و کارکنان غیر فعال - بررسی و علت یابی جهت رفع نواقص .
* اصلاح ساختار فرآیندهای زمان بر و طولانی ، بهبود روشهای مناسب ، که رضایت ارباب رجوع ، تسریع در امور و صرفه جویی در امکانات در آن لحاظ گردیده باشد .
* انجام کلیه امور مربوط به نیروی انسانی مطابق قانون و ضوابط مربوط به ادارات تابعه .
* تدوین برنامه استراتژیک ، برنامه عملیاتی ، تعیین نقاط قوت و ضعف و تدوین جداول زمانبندی انجام امور جاری .
* پیگیری امور استخدام متناسب با نیازهای مبرم و ضروری واحدهای تابعه .
* شرکت و اعمال نظر قانونی در جلسات طرح طبقه بندی مشاغل ، انتصابات و تغییر عناوین ، نقل و انتقالات و ... .
* تفویض اختیار در محدوده مسئولیت های حوزه مدیریت نیروی انسانی به واحدهای تابعه در حدود مقررات ، که ضمن تعدیل   در نظام تمرکز زدائی ، زمینه مشارکت ، نوآوری ، خلاقیت را در واحدهای تابعه به ارمغان آورد .
* نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مربوط به بازنشستگی کارکنان .
* اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه .
* ارائه برنامه رفاهی و بازنشستگی کارکنان دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن .
* اتخاذ تدابیر لازم در مورد آموزش مستمر و بهسازی نیروی انسانی .