مشخصات پرسنل

 

نام: بهزاد                                                            نام خانوادگی: بهرامی

سمت: مسئول امور قراردادها                          تلفن تماس: 8362985-0831

نام: ناهید                                                            نام خانوادگی: عاج

سمت: کارشناس امور قراردادها                    تلفن تماس: 8362985- 0831

 

 

انواع قرارداد

قرارداد تبصره 3 ماده 2

قرارداد تبصره 4 ماده 2(کارگری)

قرارداد پزشک خانواده و تیم سلامت

قرارداد واگذاری خدمات سلامت

 

 

شرح وظایف

جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز از طریق آزمون استخدامی

تمدید قراردادها در صورت نیاز واحد وموافقت هسته گزینش

جابجایی وتغییر محل خدمت پرسنل در صورت اخذ موافقتهای مربوطه (مبدا- مقصد و معاونت ذیربط)و تصویب کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه

تشکیل جلسات کمیته انضباط کار پرسنل قراردادی(کارگری دائم و موقت)

صدور ابلاغ تعیین محل خدمت جهت نیروهای پذیرفته شده و یا متقاضی جابجایی

تهیه و ارائه اطلاعات و آمار مربوط به نیروهای موجود و شاغل و نیروهای خروجی شامل بازنشسته فوت- استعفا و ...

دریافت درخواست ها و مطابقت با آئین نامه ها و قوانین و مقررات و اعلام نظر در مورد آنها

استخراج و تهیه آنالیز حقوق سالیانه طبق بخشنامه

تهیه متن قراردادهای منعقده