معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم "سارا نجفی" کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان

خانم "زهره شیرین بیان" کارشناس ارزشیابی کارکنان

شرح وظایف واحد

1 - رفع خطاهای سیستمی سامانه ارزشیابی کارکنان

2 - برگزاری دوره های آموزشی ویژه رابطین و ارزیابان مراکز

3 - بررسی فرم های ارزشیابی کارکنان و مدیران کلیه مراکز

4 - تایید نهایی فرم های ارزشیابی کارکنان و مدیران استان

5 - تنظیمات ویژه جهت دسترسی رابطین و ارزیابان و تایید کنندگان نهایی مراکز استان

6 - مکاتبات اداری مربوطه با تمامی واحدهای تابعه دانشگاه

7 - ارسال بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی دانشگاه و وزارت بهداشت به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

8 - ایجاد دسترسی های لازم جهت رابطین ، ارزیابان و تاییدکنندگان کلیه واحدهای تابعه

9 - ارسال بازخورد و گزارش عملکرد سالیانه به کلیه واحدهای تابعه

10 - تهیه گزارش عملکرد سالیانه ارزشیابی دانشگاه و ارسال به وزارت بهداشت

11 - انجام و تکمیل فعالیتهای مربوط به ارزشیابی کارکنان در سامانه hop وزارت بهداشت

شماره تماس واحد

083-38362987

سایتهای مورد نیاز