معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

آقای "حامد خوشبخت" - کارشناس مسئول واحد برنامه ریزی

خانم "کعبه فتاحی" - کارشناس واحد برنامه ریزی

شرح وظایف واحد

1 - اخذ مجوز جذب نیروهای طرحی

2 - اخذ مجوز جذب نیروهای شرکتی و قراردادی

3 - تخصیص مجوزهای جذب نیروهای طرحی به معاونتها

4 - ورود اطلاعات افراد استخدام شده در سامانه برنامه ریزی

5 - رابط سامانه hop

6 - ساماندهی نیروهای شاغل در دانشگاه

7 - نظارت بر استاندارد سازی نیروهای شاغل در دانشگاه

8 - ایجاد هماهنگی بین واحدهای مدیریت و سایر واحدهای تابعه دانشگاه

سایتهای مورد نیاز

شماره تماس واحد

083-38398983