معرفی

شکوفه اسور

کارشناس مسئول امور اداری

مژگان رکنی

کارشناس امور اداری

 

شرح وظایف واحد کارشناسی امور اداری

  

1-          ارسال آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری به واحدهای تابعه دانشگاه

2-          هماهنگی در اجرای امور مربوط به کارگزینی با واحدهای تابعه دانشگاه

3-          نظارت برحسن انجام وظیفه کارکنان  قسمت مدیریت توسعه سازمان و منبع انسانی واحدهای تابعه دانشگاه

4-          انجام مطالعات لازم در امور اداری و تهیه پیشنهادات مربوطه  جهت ارسال به مراجع ذیصلاح

5-          انجام مکاتبات مربوطه با وزارتخانه و مراجع ذیصلاح

6-           آموزش به واحد‌ های تابعه بر حسب ضرورت

7-          تهیه گزارشات لازم و شرکت در جلسات مختلف حسب دستور مقام مافوق

8-          مراجعه به واحدهای تابعه دانشگاه به منظور رسیدگی و رفع مشکلات اداری

9-           تهیه پیش نویس نامه های مختلف اداری

10-  بررسی شکایات کارمندان واحدهای تابعه در خصوص امور اداری و  تهیه پاسخ هـای لازم طبـق قانون مقررات موجود

11-  تهیه فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه

12-  نظارت بر اجرای امور ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان و مدیران کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و رفع اشکالات و تایید آن

13-  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری واحدهای تحت سرپرستی

14-  انجام کلیه مکاتبات، استعلامات، بخشنامه ها، برگزاری جلسات رفع مشکل در زمینه های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، هیات علمی، محرومیت از مطب، هیات امناء،  هیات رئیسه، طرح نیمه وقت بانوان، دورکاری، مرخصی ها، فوق العاده بدی آب و هوا،فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی،فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده مدیریت، فوق العاده حق اشعه ، فوق العاده حق جذب، فوق العاده شغل ، عائله مندی و اولاد، ایثارگران ، حقوق و مزایا ، استخدام ، بازنشستگی ، رفاه ، حق شیر، حق لباس ، حق بازرسی، سختی کار ، هیات تخلفات،  قانون مدیریت خدمات کشور و ....

15-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

فرآیند بررسی احکامفرآیند بررسی احکام
 
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنانفرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان