معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم شکوفه اسور

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد و امور اداری

خانم مژگان رکنی

کارشناس حقوق و دستمزد و امور اداری

خانم الهام پارسافر

 کارشناس حقوق و دستمزد و امور اداری

 

شرح وظایف واحد

 1.  ارسال آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری به واحدهای تابعه دانشگاه
 2.  هماهنگی در اجرای امور مربوط به کارگزینی با واحدهای تابعه دانشگاه
 3.  نظارت برحسن انجام وظیفه کارکنان  قسمت مدیریت منابع انسانی واحدهای تابعه دانشگاه
 4.  انجام مطالعات لازم در امور اداری و تهیه پیشنهادات مربوطه  جهت ارسال به مراجع ذیصلاح
 5.  انجام مکاتبات مربوطه با وزارتخانه و مراجع ذیصلاح
 6.   آموزش به واحد‌ های تابعه بر حسب ضرورت
 7.   تهیه گزارشات لازم و شرکت در جلسات مختلف حسب دستور مقام مافوق
 8.   مراجعه به واحدهای تابعه دانشگاه به منظور رسیدگی و رفع مشکلات اداری
 9.   تهیه پیش نویس نامه های مختلف اداری
 10.   بررسی شکایات کارمندان واحدهای تابعه در خصوص امور اداری و  تهیه پاسخ هـای لازم طبـق قانون مقررات موجود
 11.  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری واحدهای تحت سرپرستی
 12.  انجام کلیه مکاتبات، استعلامات، بخشنامه ها، برگزاری جلسات رفع مشکل هیات علمی، محرومیت از مطب، هیات امناء،  هیات رئیسه، طرح نیمه وقت بانوان، دورکاری، مرخصی ها، فوق العاده بدی آب و هوا،فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی،فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده مدیریت، فوق العاده حق اشعه ، فوق العاده حق جذب، فوق العاده شغل ، عائله مندی و اولاد، ایثارگران ، حقوق و مزایا ، استخدام ، بازنشستگی ، رفاه ، حق شیر، حق لباس ، حق بازرسی، سختی کار ، هیات تخلفات،  قانون مدیریت خدمات کشور و ....
 13.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 14. بررسی و پاراف کلیه احکام ارسال شده به دانشگاه
 15.  بررسی و پاراف کلیه احکام صادرشده توسط واحد کارگزینی دانشگاه
 
   

فایل حقوق و دستمزد (فوق العاده مدیریت و ...)