معرفی

شکوفه اسور

کارشناس مسئول امور اداری و حقوق و دستمزد

مژگان رکنی

کارشناس امور اداری و حقوق و دستمزد

 

شرح وظایف واحد

 1.  ارسال آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری به واحدهای تابعه دانشگاه
 2.  هماهنگی در اجرای امور مربوط به کارگزینی با واحدهای تابعه دانشگاه
 3.  نظارت برحسن انجام وظیفه کارکنان  قسمت مدیریت توسعه سازمان و منبع انسانی واحدهای تابعه دانشگاه
 4.  انجام مطالعات لازم در امور اداری و تهیه پیشنهادات مربوطه  جهت ارسال به مراجع ذیصلاح
 5.  انجام مکاتبات مربوطه با وزارتخانه و مراجع ذیصلاح
 6.   آموزش به واحد‌ های تابعه بر حسب ضرورت
 7.   تهیه گزارشات لازم و شرکت در جلسات مختلف حسب دستور مقام مافوق
 8.   مراجعه به واحدهای تابعه دانشگاه به منظور رسیدگی و رفع مشکلات اداری
 9.   تهیه پیش نویس نامه های مختلف اداری
 10.   بررسی شکایات کارمندان واحدهای تابعه در خصوص امور اداری و  تهیه پاسخ هـای لازم طبـق قانون مقررات موجود
 11.  تهیه فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه
 12. نظارت بر اجرای امور ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان و مدیران کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و رفع اشکالات و تایید آن
 13.  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری واحدهای تحت سرپرستی
 14.  انجام کلیه مکاتبات، استعلامات، بخشنامه ها، برگزاری جلسات رفع مشکل در زمینه های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، هیات علمی، محرومیت از مطب، هیات امناء،  هیات رئیسه، طرح نیمه وقت بانوان، دورکاری، مرخصی ها، فوق العاده بدی آب و هوا،فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی،فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده مدیریت، فوق العاده حق اشعه ، فوق العاده حق جذب، فوق العاده شغل ، عائله مندی و اولاد، ایثارگران ، حقوق و مزایا ، استخدام ، بازنشستگی ، رفاه ، حق شیر، حق لباس ، حق بازرسی، سختی کار ، هیات تخلفات،  قانون مدیریت خدمات کشور و ....
 15.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 16. بررسی و پاراف کلیه احکام ارسال شده به دانشگاه
 17.  بررسی و پاراف کلیه احکام صادرشده از دانشگاه