معرفی

فاطمه پابست      کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل

ثریا قاسمی        کارشناس طبقه بندی مشاغل

یگانه بیابانی      کارشناس طبقه بندی مشاغل

 

 

شرح وظایف واحد طبقه بندی مشاغل

  

 • بررسی و تائید روند ارتقای طبقات شغلی پرسنل در کلیه رسته ها

 • بررسی و تائید روند ارتقاء طبقات شغلی مشاغل پزشکان

 • بررسی و تائید روند احتساب سنوات  و تجربه پرسنل

 • بررسی و تائید روند انتصاب پرسنل منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

 • بررسی و تائید روند بازنشستگی پیش از موعد  پرسنل

 • انجام مکاتبات مربوط به طبقه بندی مشاغل

 • انجام سایر امور محوله بنا به تشخیص مقام مافوق در محدودیتهای سازمانی

 • اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه

 • هماهنگی با وزارت متبوع در رابطه با اصلاحات احتمالی طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و احتیاجات سازمان

 

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

 

در اجرای ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و با عنایت به ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در کلیه دستگاههای مشمول، کمیته ای با عنوان کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تشکیل گردید.
وظایف این کمیته به شرح ذیل پیش بینی شده است:

 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات ملاک عمل

 • تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین گروه مستخدمین در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهای مربوطه
   

 •  نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی، کارآموزی، سوابق تجربی و غیره ، بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل

 • بررسی پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگهداشتن طرح ها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دستگاه ذیربط و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
   

 • نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط تصدی
   

 • نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق ان با شرایط و ضوابط تصدی

 • نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل ملاک عمل
   

 • بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه مستخدمین بر اساس ضوابط ملاک عمل
   

 • نظارت بر اجرای طرح ارزیابی مدیران و متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی و سایر طرحهای امتیازی حسب مقررات مندرج در طرح های فوق الذکر
   

 • نظارت بر صحت صدور کلیه احکام استخدامی کارکنان
    

انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات مختلف در چارچوب آن به کمیته محول می شودفرم های مورد نیاز