معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

آقای "جوانمیر دارابی" کارشناس مسئول واحد

خانم "مژگان مساعدی" کارشناس

خانم "طاهره ملکیان" کارشناس

خانم "انسیه بیگداشتی" کارشناس

خانم "منیژه خزلی" کارشناس

خانم "معصومه پیری" کارشناس

خانم "فریده رستمی" کارشناس

شرح وظایف واحد

- تهیه صدور و احکام انتقال ، ترفیعات ، مرخصی ها ، حقوق و مزایا و ....

- مطالعه قوانین و مقررات و دقت در مورد نحوه اجرای قوانین

- بررسی پرونده پرسنلی و تعیین تاریخ ارتقا شغلی کارکنان

- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

- شرکت در دوره های آموزشی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

شماره تماس واحد

083-38362987