معرفی شاغلین در واحد

شمس ا... کریمی                   مسئول واحد طرح

صدیقه بهرامی                      کارشناس طرح

فاطمه جمشیدی                     کارشناس طرح

مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان

 

فرآیند عملیات انجام امور مربوط به مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان

با توجه به تفویض اختیار انجام امورمذکورازتاریخ 1/4/1383

.1ـ دریافت سهمیه بکارگیری مشمولین ازمدیرکل محترم دفترمنابع انسانی وزارت متبوع بصورت فصلی

 2ـ اعلام نیازاسامی مشمولین قانون مذکور برای تمامی رشته های مورد نیاز ازمعاونت درمان ودارو ومعاونت بهداشتی دانشگاه .

 3ـ ارسال تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان مشمول قانون مذکور بصورت روتین  در سراسر دانشگاههای علوم پزشکی از طریق معاونت آموزشی وبا استفاده از نرم افزار سما به دفتر مدیریت منابع انسانی (اداره طرح) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشاهده تاییدیه دانش آموخته با وارد نمودن کد ملی

  مراجعه فرد مشمول قانون مذکور به منظورانجام تعهدات خدمتی خود با در دست داشتن مدارک ذیل :

1- تصویر کارت ملی  2- تصویر شناسنامه 3- تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان 4- عکس 3در 4 برای مشمولین پروانه دار 4 قطعه و برای سایر مشمولین 3 قطعه.

 5-صادر نمودن معافیت :

الف : ماده 2 قانون

1- فرزندان و همسران شهداء و مفقودین جنگ تحمیلی 2- خواهر و برادر شهید 3- آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان 4- جانبازان بالای 25 در صد 5- تک فرزند 6- مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد 7- برای فرزندان جانبازان بالای 50 در صد

ب : ماده 3 قانون

1- افرادی که حد اقل مدت 21 ماه تمام خدمت نظام وظیفه عمومی را با مدرک کارشناسی و بالاتر انجام داده اند میتوانند از ماده فوق معافیت دریافت نمایند

2- افرادی که حد اقل یک سال خدمت نظام وظیفه عمومی را با مدرک کاردانی انجام داده اند میتوانند از ماده فوق معافیت دریافت نمایند.

ج : ماده 12 قانون

مشمولین این قانون که به سن بالای 45 سال رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشند.

 6- یاد آوری مهم :

در صورتی که در برگه تاییدیه تحصیلی سهمیه قبولی شخص منطقه 3 قید گردد می بایست در مناطق غیر از مرکز استان خدمت نمایند .

تذکر : بانوان متاهل با ارائه شناسنامه زوجین از این قانون مستثنی میباشند.

 توضیحات :

الف : در راستای نامه شماره 33245 تاریخ 10/03/83 مقام محترم وزارت مبنی بر تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارت خانه ها و محدود نمودن حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و راهبردی (سیاست گذاری- برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی و شهرستانی در راستای افزایش استقلال اجرایی در دانشگاهها و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از تاریخ 01/04/83 کلیه امورات مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاهها تفویض اختیار گردید از جمله صدور معرفینامه - گواهی پایان طرح-  معافیت و....

ب :در راستای نامه شماره 1260 تاریخ 05/04/91 مشاور محترم معاونت توسعه و مدیر کل دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی وزارت مطبوع ودر اجرای عملیاتی شدن سیستم نرم افزار جامع مدیریت اداره طرح در سراسر دانشگاههای کشور و اجرا نمودن برنامه به لحاظ اهمیت موضوع و تاکید مسئولین و کارشناسان محترم ستاد وزارت خانه و آغاز فعالیت عملیات از تاریخ 18/4/91 با عنایت به سیاست تمرکز زدایی در وزارت متبوع و تفویض برخی امور اجرایی به دانشگاهها از جمله صدورمعرفینامه- معافیت- قسمتی از خدمات و پایان نامه و... توسط مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه (اداره طرح) واگذار گردید.

 راهنمای ثبت نام پزشکان

کلیه فارغ التحصیلان رشته پزشکی که مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد می بایست جهت شروع خدمات قانونی از طریق سایت Tarh.behdasht.gov.ir ثبت نام نمایند. در این نوع تقسیم کلیه مشمولین پس از ثبت نام ضمن امتیاز بندی براساس امتیاز اکتسابی به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه معرفی می گردند. مشمولین ذکور یکسال اول خدمت را می بایست در مناطق بهداشتی درمانی روستایی انجام دهند.

 ملاحظات:

1 ـ با لحاظ نمودن اولویت ارسال اسامی منوی دوم معرفی نامه صادر وجهت تعیین محل خدمت با معاونت ذیربط مکاتبه بعمل آمده ومتعاقب وصول جوابیه ابلاغ خدمتی مشمول با ذکرمدت خدمت با لحاظ نمودن ضریب منطقه ذیربط محاسبه وصادرمیشود وباتوجه به اینکه صدوراحکام مشمولین قانون مذکور با مدیران واحدهای تابعه تفویض اختیار گردیده ضمن ارسال شروع بکارفرد حکم حقوقی مشمول و ارائه رونوشت حکم به این مدیریت صادرشده وپس ازسپری نمودن مدت تعهدات قانونی وانجام تسویه حساب کلی گواهی پایان طرح جهت آنان صادر و رونوشت گواهی به مدیرکل محترم دفترمنابع انسانی وزارت متبوع ارسال میشود .

2 ـ انجام امورمربوط به نقل و انتقالات مشمولین وانجام مکاتبات لازم با دانشگاه مقصد وپس از موافقت واحد مقصد گواهی خدمتی وتسویه حساب این افراد به دانشگاه مقصد با ارائه رونوشت به مدیرکل محترم دفترمنابع انسانی وزارت متبوع صادرمیگردد وهمچنین افرادیکه درحین گذرانیدن طرح درمقطع تحصیلی بالاتردرهردانشگاهی پذیرفته میشود گواهی خدمتی وتسویه حساب آنان به مدیریت یاد شده صادروارسال میگردد .