دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت منابع انسانی / واحدهای تابعه / واحد مشمولین خدمت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح نیروی انسانی)

معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم "نوشین کردستانی" - کارشناس مسئول

خانم "نسرین الماسی زاده" - کارشناس

خانم "یگانه بیابانی" - کارشناس

خانم "سهیلا کریمی" - کارشناس

سایتهای مورد نیاز

شرح وظایف واحد

1 - مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان پس از فارغ التحصیلی و تایید اطلاعات تحصیلی از سوی اداره طرح وزارت متبوع ، در سامانه رشد ثبت نام و جهت هماهنگی به معاونت مربوطه مراجعه نمایند.

2 - پس از تعیین محل خدمت از سوی معاونت مربوطه ، نامه افراد به واحد طرح نیروی انسانی ارسال می گردد.

3 - پس از دریافت نامه ، معرفی نامه صادر و پیامک "ابلاغ صادر شد" ، جهت مشمولین ارسال می گردد.

4 - معرفی نامه های صادره به دبیرخانه ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه جهت ارسال به مراکز و شبکه ها ، ارجاع داده میشود. (فارغ التحصیلان رشته های پزشکی - دندانپزشکی -داروساز - ماما ، یک قطعه تحویل واحد گردد)

5 - تایید ثبت نام مشمولین قانون پیام آوران بهداشت در سامانه 

6 - پس از تایید ثبت نام مشمولین قانون پیام آوران بهداشت در سامانه از سوی وزارت متبوع و طی دوره آموزشی افراد مشمول، از طریق سپاه معرفی و جهت تعیین محل خدمت به معاونت مربوطه معرفی و پس از تایید محل خدمت ، معرفی نامه صادر می گردد.

7 - صدور ابلاغ تعیین محل خدمت متخصصیین متعهد خدمت (ضریب کا و هیات علمی)

8 - صدور پایانکار آنان پس از پایان تعهدات

شماره تماس واحد

083-38382009

صفحه سایت