معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم "صدیقه بهرامی" کارشناس مسئول واحد ترفیعات و تخلفات اداری

خانم "آتوسا حاتمی" کارشناس واحد ترفیعات و تخلفات اداری

خانم "مژگان مهران نیا" کارشناس واحد ترفیعات و تخلفات اداری

شرح وظایف واحد

- مکاتبات دیوان عدالت اداری

- مکاتبات تخلفات

الف) هیات بدوی کارکنان (رسمی - پیمانی - قراردادی تبصره 3)

ب) کمیته انضباطی (قراردادی تبصره 4)

- صدور گواهی ها جهت ادارات و ارگانهای دیگر

- مکاتبات سفارت خانه

شماره تماس واحد

083-38358679