شرح وظایف واحد ترفیعات

1- انجام امور اداری مربوط به تخلفات اداری اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه از قبیل معرفی به تخلفات ، ابلاغ رای ، اجرای رای ، صدور آگهی در روزنامه و غیره

 

2- صدور ابلاغیه درخصوص انتصاب معاونین ، مدیران ، سرپرستان شبکه ها ، مدیران گروههای آموزشی دانشکده ها و000  

 

3- صدور گواهی اشتغال به کار درخصوص اعضاء هیئت علمی و سایر کارکنان جهت استرداد مدرک تحصیلی ، تائید تحصیلی و 000

 

4- انعکاس مقالات و جزوات آموزشی ارسالی از کلیه شبکه ها ، مراکز و واحدها  به مراجع ذیربط جهت تعیین امتیاز.

 

5- استعلام از معاونتها و مدیریتهای مختلف دانشگاه و کلیه واحدها درخصوص موافقت با اختصاص پست ، تغییر عنوان ، مرخصی بدون حقوق ، خدمت نیمه وقت و000

 

6-  ابلاغ بخشنامه ها و دستوالعملهائی صادرشده از وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط به کلیه مراکز.

 

7- بررسی و اقدام درخصوص ابلاغ اوراق قضائی به کارکنان که از دادگستری و شوراهای حل اختلاف به دانشگاه ارسال میگردد.

 

8- بررسی و اقدام درخصوص چگونگی ارتقاء و انتصاب  مدیران

 

9- انجام امورتقدیر و تشکر از کارکنان

 

10- بررسی و اقدام درخصوص اجرای آرای دیوان عدالت اداری با هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه

 

11- استعلام درخصوص سوابق خدمتی کارکنان قبل از استخدام آنها در دانشگاه