"مقام معظم رهبری"

بازنشسته از شاغل جدا نیست.

بازنشسته آیینه ی شاغل است ، آیینه ی آینده ی شاغل است.

بازنشسته یعنی آن فردایی که امروز شده است ، همه ی فرداها یک وقت امروز خواهد شد ، چون قطعی است.

اداره امور بازنشستگان و موظفین

رئیس اداره بازنشستگی : آقای بهنام چگنی 

کارشناس بازنشستگی: آقای فرهاد نفیسی مقدم

 

 شرح وظایف کلی

اجرای قوانین و مقررات جاری و حاکم در خصوص کارکنان و اعضای هیئت علمی

تلاش در جهت اجرای صحیح وسریع قوانین و مقررات در مورد بازنشستگان ، از کار افتادگان و وراث 

انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان

انجام کارهای ارجاعی در چهارچوب قوانین و مقررات

ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای تابعه و اجرای برنامه های آموزشی مکاتبه ای و حضوری در محل

بررسی سوابق خدمتی پرسنلی اعم از احکام و سایر وضعیت استخدامی و صدور ابلاغ بازنشستگی و بررسی فرم تغییرات دو سال آخر

انجام ارزیابی واحدها

ایجاد هماهنگی بین مدیریت بازنشستگی استان با دانشگاه

ایجاد هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان در برقراری و تائید احکام بازنشستگی

انجام مراحل استرداد و انتقال کسور بازنشستگی و مراحل بازخرید بر اساس مفاد بخشنامه

 

تعاریف وخدمات :

*انواع بازنشستگی وازکار افتادگی

*حقوق وراث

*کارت شناسایی منزلت

*هزینه سفر

*برقراری عائله مندی وکمک هزینه اولاد

*انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی) به سایر صندوقها

 

انواع بازنشستگی وازکار افتادگی:

* بازنشستگی اجباری

* بازنشستگی زودتر از موعد مقرر

* بازنشستگی از طریق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و.....

* بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور و...

* ازکارافتادگی

 

بازنشستگی اجباری:

وزارتخانه ها وموسسات مکلفند مستخدمین دارای 65سال سن (با هرمیزان سابقه) ویا 30سال سابقه خدمت، رابازنشسته نماید.

 

بازنشستگی زودتر ازموعد:

این بازنشستگی در صورت درخواست مستخدم ، موافقت واحد خدمتی ، معاونت مربوطه و فراهم بودن اعتبار مالی امکان پذیر خواهد بود(.این دستورالعمل  اعتباری است) .

 

بازنشستگی از طریق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و..... :

جانبازان عزیزی که دارای حداقل20درصد جانبازی و 25سال سابقه خدمت واقعی باشندمیتوانند به استنادبخشنامه شماره 111911تاریخ 26/11/87 شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی با مراجعه به کارگزینی مربوطه درخواست خود را تقدیم تاپس از رسیدگی ودر صورت دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه موصوف اقدام لازم بعمل آید.

 

بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور و...:

شاغلین مشاغل( بهیار،پرستارو.....).در صورت دارابودن 25سال سابقه خدمت در مشاغل موصوف می توانند درخواست خود رابه کارگزینی مربوطه ارائه تا پس ازاخذ موافقت محل خدمتی، معاونت مربوطه مراتب  در کمیته مطرح ودر صورت وجوداعتبار مالی با استفاده ازاین قانون بازنشسته گردند.

 

ازکارافتادگی *

ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه : هرگاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه ازکارافتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایت افزایش دوگروه (حداکثربا احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد بود.

 

ازکارافتادگی به سبب حوادث : هرگاه کارمند به سبب حوادث ازکارافتاده شود براساس سنوات خدمت ( با3سال ارفاق )بازنشسته خواهدشد.

 *مواد 79 و80و84 قانون

حقوق وراث :

* وراث واجد شرایط:

1- همسر

2- فرزندان ذکور(پسر) تاسن 20سالگی و درصورت اشتغال به تحصیلات عالی تاپایان سن 25 سالگی

3- فرزندان و نوادگان اناث (دختر) به شرط نداشتن شغل وشوهر

4- پدر و مادری که در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده باشد.

5- شوهر درصورتیکه علیل و ازکار افتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفی تحت تکفل وی بوده باشد.

6- فرزندان و نوادگانی که علیل ویا ناقص العضوبوده و مادام العمر قادر به انجام کارنباشد.

 

بازنشسته متوفی:

هرگاه بازنشسته ای فوت شود ازتاریخ یک روز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهدشد.

مدارک عمومی برای برقراری حقوق وراث :

1- تصویر عقدنامه یا گواهی حصر وراثت

2- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه وراث واجد شرایط

3- تصویر گواهی فوت مستخدم (صادره از سازمان ثبت احوال)

4- فرم تعهدنامه مبنی بر عدم ازدواح واشتغال به کار جهت فرزندان اناث

توضیح اینکه : در صورتیکه وراث ذکور ( پسر) بیشتراز 20سال سن داشته ودانشجوباشند.ارائه گواهی اشتغال به تحصیلات عالی ضروری است.

 

شاغل متوفی:

فوت عادی : هرگاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد ازتاریخ فوت بازنشسته محسوب شده وارتاریخ یکروز بعد از فوت برای وراث قانونی وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

مدارک لازم : مدارک عمومی فوق الذکر.

فوت به سبب انجام وظیفه : هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود ، حقوق وفوق العاده شغل و سایر فوق العادهایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی کسر شده است با رعایت افزایش2گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق وظیفه وراث قانونی برقرار خواهد شد.
مدارک لازم: مدارک عمومی

 

موارد قطع حقوق وظیفه وراث :

بعد از برقراری حقوق وظیفه چنانچه هر یک از وراث قانونی شرایط دریافت حقوق وظیفه را از دست بدهد حقوق وظیفه وی قطع میشود:

1-ازدواج همسر

2- ازدواج و اشتغال به کار فرزندان و نوادگان اناث

3- رسیدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگی مشروط به اینکه تحصیلات عالی نداشته باشنند و درصورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی

4- ترک تابعیت

5- فوت یکی از وراث وظیفه بگیر

.

مراحل صدور کارت شناسایی منزلت:

 به منظور صدور کارت منزلت با مدارک شناسایی و عکس پرسنلی به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید. 

 . .

هزینه سفر:

اگر محل خدمت استخدام آزمایشی بازنشسته در شهرستان دیگری (غیر از شهرستان محل بازنشستگی) باشد، میتواند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت برخورداری از هزینه سفر به این اداره مراجعه نماید:

1- تصویر حکم استخدام آزمایشی

2- تصویر ابلاغ بازنشستگی

.

برقراری کمک هزینه عائله مندی واولاد:

بازنشستگان عزیز پس از صدورحکم برقراری حقوق  بازنشستگی لازم است به منظور برقراری کمک هزینه های عائله مندی و اولاد  با در دست داشتن مدارک ذیل به این اداره مراجعه نمایند:

1- تصویر حکم بازنشستگی

2- تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه خود وهمسر

3-  تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل وشوهر

4- تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان ذکور که سن آنها کمتر از20 و درصورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حداکثر 25 سال سن

5-  تصویر دوطرف کارت ملی افراد فوق

توجه:کمک هزینه اولاد به فرزندان اول تا سوم تعلق میگیرد. ضمنا کارکنان زن شاغل ،بازنشسته ، یا سرپرست خانوار صرفا از کمک هزینه عائله مندی( با رعایت مقررات مربوط) برخوردار خواهند بود.

 

    *انتقال سوابق بیمه ای (کسور بازنشستگی)

افرادیکه سابقه خدمت رسمی ( پرداخت کسور) در دستگاههای دولتی داشته باشند می توانند با انتقال کسور ، سوابق خود را با شرایط زیر به سایر صندوقها منتقل نمایند .

شرایط انتقال کسور :

* مستخدم از استخدام دولت خارج شده باشد ( استعفا ، بازخرید ، انفصال دائم ،اخراج)

      * موسسه محل اشتغال مستخدم از شمول صندوق بازنشستگی خارج شده باشد .

     * با تمایل شخصی ویا الزامات قانونی صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهد .

مراحل انتقال کسور :

·        متقاضی باید شخصا یا از طریق محل کار درخواست انتقال کسور خود را به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید .

·        موافقت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پذیرش سنوات خدمت واعلام شماره حساب واریز کسور به دستگاه قبلی مستخدم وصندوق بازنشستگی کشوری .

سایتهای مورد نیاز

شماره تماس واحد

083-38380800