معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

آقای " امید شیروئی " کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

آقای " سید مهدی فیض جوادیان" کارشناس فناوری اطلاعات

خانم " آزاده حصاری " کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف واحد

الف)کامپیوتر و نرم افزار :

پشتیبانی از سیستم جامع پرسنلی

ب) آمار نیروی انسانی :

تهیه آمارهای متفاوت نیروی انسانی جهت ارائه به وزارت متبوع ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ادارات دولتی

آدرس سامانه تیکت منابع انسانی

شماره تماس واحد

083-38357095