معرفی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات :  امید شیروئی

فعالیتهای واحد فناوری اطلاعات

الف - کامپیوتر و نرم افزار:

پشتیبانی از سیستم پرسنلی   و  نرم افزار تشکیلات

ب - آمار نیروی انسانی:

تهیه آمارهای متفاوت نیروی انسانی جهت ارائه به وزارت متبوع و سایر ادارات دولتی