معرفی

آشنایی با کارکنان واحد آموزش:

 

مریم نچراک:               سمت:کارشناس مسئول آموزش       میزان تحصیلات:لیسانس         پست سازمانی:کارشناس آموزش مداوم   نوع استخدام:رسمی     محل اشتغال:واحد آموزش              تاریخ استخدام:15/9/64

 

 

شرح وظایف:

=مطالعه و بررسی بخشنامه های صادره از سوی وزارت متبوع ،منابع انسانی ریاست جمهوری و استانداری و...

=شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.

=بررسی و تنظیم و تایید صورتجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.

=شرکت در جلسات آموزشی.

=شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش.

=بررسی دوره های آموزشی جهت برخورداری از مزایای مترتب بر آنها.

 

 

علی میری مسگره:               سمت:کارشناس آموزش                  میزان تحصیلات:لیسانس              پست سازمانی:کارشناس آموزش ضمن خدمت     نوع استخدام:رسمی (آزمایشی)                      محل اشتغال:واحد آموزش                    تاریخ استخدام:1/12/86

 

 

شرح وظایف:

=بررسی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه(رسمی،پیمانی و قراردادی)جهت برنامه ریزی و پیشنهاد به دانشگاه جهت اخذ مجوز.

=بررسی و صدور مجوز دوره های آموزشی واحد های تابعه و نظارت بر دوره های آموزش برگزار شده واحدها.

=مطالعه دستورالعملها و بخشنامه های رسیده از مراجع ذی صلاح وبرنامه ریزی جهت تسهیل در امورات آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزش کارکنان.

=شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش دانشگاه.

 

 

 

رئوس فعالیتهای واحد آموزش:

 

 1-آموزش توجیهی بدوخدمت:به استناد بخشنامه شماره 2876/209/د تاریخ 1/9/91معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه متبوع.

- در ابتدای خدمت کارکنان جدید الاستخدام جهت آشنایی با قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی دولت.

- مجری آموزش توجیهی بدو خدمت دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه (مدیریت دولتی سابق)می باشد .ئکه از اواسط سال 92دانشگاه با استفاده از امکانات موجود راسا اقدام به برگزاری دوره فوق نموده است.

- مدت آموزش توجیهی بدو خدمت به استناد بخشنامه شماره 2876/209/د تاریخ1/9/91معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارتخانه متبوع از تاریخ بخشنامه مذکور  100ساعت می باشد.

 

2-آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر: به استناد بخشنامه شماره203222/1903تاریخ3/11/81سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- برای مدارک کاردانی32ساعت (  1-مفاهیم پایه12ساعت2-مدیریت فایلها 8ساعت3-اطلاعات و ارتباطات12ساعت.)

- برای مدارک کارشناسی وهمتراز و مدیران و سرپرستان 130ساعت.(1-مفاهیم پایه12ساعت2 -مدیریت فایلها8ساعت 3-واژه پردازها26ساعت 4-صفحه گسترده26ساعت 5-بانکهای اطلاعاتی26ساعت 6-ارائه مطالب20ساعت 7- اطلاعات و ارتباطات12ساعت)

- مجری آموزش مهارتهای کامپیوتر با توجه به قراردادهای فی مابین دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه (مدیریت دولتی سابق) و جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه می باشد.

- مجری آزمون مهارتهای کامپیوتر دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه( مدیریت دولتی سابق) می باشد.

 

 

3-آموزش دوره های شغلی معاونت های دانشگاه: که پس از نیاز سنجی توسط کارشناسان مربوطه  و ارائه نیازهای آموزشی معاونت مذکور و بررسی و تایید توسط کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه مجوزبرگزاری صادر و به واحدها ابلاغ خواهد شد.

 

 

4-مقررات و شمول آموزشهای فوق جهت کارکنان دانشگاه:

-کلیه کارکنان دانشگاه(رسمی پیمانی و قراردادی ) شامل میشود.

 

 

5-محاسبه مزایای مربوط یه گذراندن دوره های شغلی وعمومی کارکنان رسمی وپیمانی دانشگاه:

-محاسبه گذراندن 176ساعت آموزشهای شغلی و عمومی جهت برقراری فوق العاده شغل  و تعجیل گروه تا پایان سال85.

- محاسبه گذراندن 352ساعت آموزشهای شغلی و عمومی(برای بار دوم) جهت تعجیل گروه تا پایان سال87.

 

6-اخذ وصدور مجوز جهت دوره های شغلی معاونتهای مربوطه:

-تشکیل کمیته آموزش دانشگاه با حضور اعضای کمیته جهت اخذ مجوز برای دوره های شغلی معاونتهای مربوطه (بهداشت و  درمان .....).

-مکاتبه با معاونتهای مربوطه دانشگاه جهت ابلاغ مجوزهای اخذ شده جهت صدور گواهینامه.

 

 

کتب آموزش دوره توجیهی