معرفی شاغلین در واحد

بهنام چگنی              کارشناس امور اداری

پریشان ارکوازی        کارگزین

نسرین جعفری          کارگزین

 

نقل و انتقالات

انتقال:

 

-    در حالت انتقال رابطه فرد با دستگاه مبدأ از تاریخ انتقال (تاریخ اجرای حکم) قطع و در همان تاریخ این ارتباط با دستگاه مقصد برقرار می شود.(هرگونه جابجایی درسطح دانشگاه تغییرمحل خدمت اطلاق می گردد.)

-    در حال حاضر انتقال مستخدمین پیمانی به خارج از دستگاه (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) ممنوعیت دارد.

 

مأموریت:

 

در حالت مأموریت، رابطه فرد با دستگاه مبدأ تداوم داشته و حفظ پست سازمانی مستخدم تا شش ماه مجاز می باشد. در صورت تمدید مأموریت یاد شده فرد می بایست دو ماه قبل از اتمام مأموریت در خصوص تمدید آن اقدام نماید. لازم به ذکر است حفظ پست سازمانی فرد در طول مدت تمدید مأموریت ضرورت ندارد.

 

روند درخواست مأموریت و یا انتقال مستخدمین:

 

1-     درخواست فرد به منظور انتقال و یا مأموریت به مرکز و یا شبکه مربوطه (محل پست سازمانی).

2-     در صورت موافقت مرکز مربوطه، اخذ نظریه از معاونت مربوطه و مقصد مورد نظر.

3-  جمع آوری کلیه نظریه (معاونت ، مقصد مورد نظر) و کلیه مدارک مورد نیاز دیگر(فرم خلاصه سوابق خدمتی، فرم امتیاز بندی).

4-  ارسال مدارک مورد اشاره در ردیف 3 طی نامه از سوی محل پست سازمانی کارکنان به مدیریت توسعه سازمان و منابع.

5-  جمع بندی کلیه مدارک واصله به تفکیک ورودی و خروجی، بهداشتی و درمانی و.....در واحد نقل و انتقالات به منظور تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات.

 

-         روند کار پس از انجام کمیسیون نقل و انتقالات

 

1-     ثبت در دفاتر مربوطه (انتقال ، مأموریت)

2-     تجزیه موافقتها و مخالفتها

3-     عودت و اعلام موارد مورد مخالفت قرار گرفته به مراکز و شبکه های ارسالی.

4-     صدور ابلاغیه جهت متقاضیان مأموریت، انتقال داخل سازمانی.

5-     استعلام هیأت و حراست جهت خروجی و ورودیهای سازمانی در صورت نتیجه موافقت.

6-     در صورت بلامانع بودن استعلامهای درخواستی مکاتبه با مقصد مورد نظر.

 

لازم به ذکر است که مدارک کارکنان می بایست از سوی محل خدمتی آنان به مدیریت مربوطه ارسال پذیرد. در ضمن بر اساس بخشنامه های ارسالی صدور ابلاغیه متقاطع (چند روز در هفته در محلی و روزهای دیگر) ممنوعیت داشته و انتقال کارکنان پیمانی به خارج از وزارت مربوطه ممنوع می باشد.

 

 

 

مأموریت آموزشی:

 

موضوع مأموریت آموزشی کارکنان به استناد ماده 61 قانون خدمات کشوری که اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد. که تبصره همین ماده نیز ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند اعلام گردیده است.

در ضمن به استناد بند 26 مفاد صورتجلسه هیأت امناء تاریخ 3/5/88 دانشگاه (277094 تاریخ 11/6/88 مقام محترم وزارت).

مأموریت آموزشی کارکنان، با اخذ ضمانت پس از فارغ التحصیلی برای خدمت در مناطق مورد نیاز دانشگاه در مقطع PhD و تخصصی و با لاتر در رشته های مصوب شورای دانشگاه و دستورالعملی که شورای مذکور تصویب می نماید در دانشگاههای وابسته به وزرات متبوع   (نوبت اول) مجاز گردیده است.

 

 

آمارنقل وانتقالات دانشگاه

 

 

 

 

انتقال

 

موافقت

 

 

سال 

89

90

91

92

ورودی

34

28

29

35

خروجی

28

23

22

35

داخلی

107

88

96

105

مخالفت

ورودی

5

2

1

-

خروجی

6

13

7

12

داخلی

ـــ

3

1

5