عکس آقای غلامحسین پور 

سمت سازمانی :  مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت دولتی 

سوابق : 

مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 

رئیس اداره کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه 

معاون مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه

مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه

عضویت وریاست بیش از 10 کارگروه وکمیته تخصصی