حوزه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  به عنوان نهاد مسؤول سیاست­گذاری و برنامه­ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش ومدیریت عملکرد دانشگاه در زمینه برنامه­های ده­گانه تحول در نظام اداری از طریق گسترش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی ، توانمند سازی و ارتقاء انگیزش منابع انسانی دانشگاه و با بهره گیری از کارشناسان توانمند ،ماموریت  دارد تا با توسعه مدلها،رویکردها و روشهای مناسب ساختاری و مدیریتی، همگام با سایر عناصر علمی و اجرایی، دانشگاه را در انجام مأموریت­ها و دست­یابی به چشم­انداز و اهداف کلان دانشگاهی یاری رساند.