با استناد به چشم­انداز دانشگاه، ارتقای شاخصهای عملکردی و دست­یابی به جایگاه شایسته سازمانی در زمینه تحول با بکارگیـری روشهای نوین و بهره گیری از کلیه امکانات، در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی ، تأمین و تخصیص و نظارت کلیه منابع ، به جایگاهی ممتاز و شایسته در پاسخگویی به نیازهاوکسب رتبه اول  به عنوان دستگاه اجرایی برتر در خدمت­رسانی به مراجعان و مشتریان، در زمینه تحول اداری دستیابی نماید

 

همین