·         وظایف:

Ø       تهیه سیاستها وخط مشی های اجرای تحول درنظام اداری دانشگاه 

Ø       بررسی ارائه فرآیندها ،شیوه ها وابزارهای مناسب درخصوص بهبود مستمرکیفیت

Ø   نظارت بر استقرار طرح تکریم ارباب رجوع درسطح دانشگاه

Ø       نظارت بر استقرارمدیریت عملکرد وسنجش عملکرد

Ø       نظارت بر استقرارمدیریت بهره وری ونظام پیشنهادات

Ø       نظارت و پایش نحوه اجرای برنامه های عملیاتی معاونت و تحول اداری حسب موضوع در سطح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای تحول اداری دانشگاه

Ø       تدوین و همسو نمودن برنامه ها ، فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای اجرای برنامه های تحول در نظام اداری ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح در سطح دانشگاه

Ø       انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفع نارسائیها و مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل سیستمها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان

Ø       برنامه­ ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان

Ø       انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان

Ø       مطالعه و بررسی روشهای بهبود بازده نیروها و منایع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کفییت بازده دانشگاه

Ø       انجام مطالعه و اقدامات لازم به منظور توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک 

Ø       انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدیهای دولت

Ø       نظارت بر تخصیص پستها ، صدور احکام از لحاظ اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و رعایت مقررات      

Ø       سهولت در اجراء و نظارت بر اجرای ضوابط  و مقررات مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان غیر هئیت علمی  

Ø       نظارت بر انجام امور کارآفرینی و اشتغالزایی دانشگاه