ساختار لازم برای اجرای مدیریت تحول در نظام اداری دانشگاه در ساختاری مثلثی شکل و دارای 3 عنصر اساسی به ترتیب ذیل است:

 

کمیسیون تحول اداری

گروه­های تخصصی معاونتهای ذیربط (درصورت لزوم )

کمیته­ های اجرایی