وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری

.پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی

تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذیربط.

.زمینه سازی برای اجرای سیاست ها ، راهبردها و برنامه های مصوب.

.بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای  برنامه های تحول اداری.

.بررسی و تایید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط.

.بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری.

.بررسی و تایید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه

و ارایه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور.

بررسی و تایید همایش های مورد نیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات .

.نظارت بر نحوه اجرای برنام جامع اصلاح فرآیندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه .

.شناسایی وظایف وفعالیت های قابل واگذاری سازمان یاموسسه به بخش غیر دولتی و ارایه پیشنهاد به مرجع ذیربط.

.ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط.

.نظارت بر حسن اجرای واگذاری امرو تصدی گری و چابک سازی دستگاه.

.تهیه وتنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات اقدامات کمیسیون تحول اداری

سازمان یا موسسه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط.