شرح وظایف:

جمع آوری وتهیه لیست انواع اشتغالهای ناشی از فعالیتهای دانشگاه ، اشتغال دولتی ناشی از استخدامهای دولتی (رسمی ،پیمانی ، قراردادی )و اشتغال های ناشی از واگذاری برخی از خدمات به بخش خصوصی

تهیه تنظیم لیست فرصتهای سرمایه گذاری از قبیل پروژه های عمرانی ومجموع واگذاری خدماتی

پیگیری درخواست متقاضیان تسهیلات وبررسی و ارائه گزارش به کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری

ثبت کلیه اشتغال های دانشگاه در سامانه رصد