با مشاهده موارد ذیل می توانید از عملکرد این مدیریت مطلع شوید:

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره چهار توسع اورژانس شهید چمران گنکاور گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره چهار) توسعه اورژانس شهید چمران گنکاور
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره پنج توسع اورژانس بیمارستان الزهرا شهرستان گیلانغرب گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره پنج) توسعه اورژانس بیمارستان الزهرا(س) شهرستان گیلانغرب
 
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره شش توسع اورژانس بیمارستان قدس شهرستان پاوه گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره شش) توسعه اورژانس بیمارستان قدس شهرستان پاوه
 
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره هفت توسع اورژانس بیمارستان امام خمینی ره شهرستان سنقر کلیایی گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره هفت) توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر کلیایی
 
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره هشت توسع اورژانس بیمارستان شهدا شهرستان سرپل ذهاب گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره هشت) توسعه اورژانس بیمارستان شهدا شهرستان سرپل ذهاب
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره نه توسع اورژانس بیمارستان امام خمینی ره شهرستان اسلام آباد غرب گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره نه) توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آباد غرب
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره ده توسعه اورژانس بیمارستان حضرت رسول ص شهرستان جوانرود گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره ده) توسعه اورژانس بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره یازده توسعه اورژانس بیمارستان شهدای شهرستان هرسین گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره یازده) توسعه اورژانس بیمارستان شهدای شهرستان هرسین
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره دوازده توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا ع گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره دوازده) توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)
گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه شماره سیزده توسعه اورژانس بیمارستان امام علی ع گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه (شماره سیزده) توسعه اورژانس بیمارستان امام علی (ع)
پروژه های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393 پروژه های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393