مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی

مهندس احمدی

مهندس رامین احمدی

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی  دانشگاه

 

معاون فنی

مهندس بهروز محمدی (معاون فنی) مهندس بهروز محمدی

معاون فنی از سال 1395

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری

معاون عمرانی

مهندس محمدرضا رادمنش(معاون اجرایی) مهندس محمدرضا رادمنش

معاون اجرایی ازسال 1395

دارای مدرک کارشناس ارشد سازه