اجرای طرح هتلینگ در تمامی بیمارستان سطح استان کرمانشاه در حال انجام بوده و به صورت روزانه و هفتگی از پروژه ها بازید و بررسی صورت گرفته و راهنمایی های لازم با توجه موارد تعمیرات و اصلاح این طرح انجام می گیرد