شرح وظایف

1 – مطالعات اولیه و تهیه اطلاعات مورد نیاز پروژه های آتی
2 – مطالعات ژئوتکنیک و بررسی های زمین شناسی جهت پروژه های پیشنهادی
3 – تهیه طرح مقدماتی براساس نیازهای اعلام شده و ارائه جهت تصویب
4 – بررسی محاسبات سازه ای – تهیه و طرح نهایی معماری
5 – تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات ارائه به مقام مافوق
6 – تهیه طرح تاسیسات مکانیکی و برقی و تعمیراتی
 7 – متره و برآورد و تهیه دتایلهای اجرایی
8 – فراخوان و انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی و عقد قرارداد
9 – نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و برقی ( تعیین ناظرین پروژه ها )
10 – کنترل برنامه زمانبندی پروژه ها
11 – کنترل رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در اجرای پروژ ها
12 – رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
13 – شرکت در جلسات ارزشیابی و ارزیابی بیمارستانها
14 – کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه ها
15 – شرکت در جلسات تحویل موقت
16 – کنترل رفع نواقص
17 – شرکت در جلسات تحویل قطعی پروژه ها
18 – شرکت در جلسات شورای فنی و کمیته های مربوطه
19 – بررسی و کنترل زمین های مطرح در طرح کاربری بهداشتی درمانی
20 – نقشه برداری و تهیه کروکی های مورد نیاز
21 – ارائه مشاوره به مسئولین مافوق در رسته تخصصی مهندسی
22 – انجام تعمیرات مورد نیاز پروژه های فعال
23 – کنترل نحوه نگهداری امور ساختمانی و تاسیساتی بیمارستانها
24 – کنترل نحوه نگهداری مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه