مهندس بهروز محمدی (معاون فنی)

مهندس بهروز محمدی

کارشناس ارشد معماری

معاون فنی

مهندس محمدرضا رادمنش(معاون اجرایی)

مهندس محمدرضا رادمنش

کارشناس ارشد عمران

معاون اجرایی

مهندس جهانگیر ملکشاهی(مسئول رسیدگی نهایی)مهندس جهانگیر ملکشاهی

کارشناس عمران

مسئول رسیدگی نهایی

 

مهندس زینب خانمرادی (کارشناس رسیدگی نهایی)مهندس زینب خانمرادی

کارشناس عمران

کارشناس رسیدگی نهایی

مهندس مهدی گنجی (کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی)مهندس مهدی گنجی

کارشناس ارشد مکانیک

کارشناس تاسیسات

مهندس عبدالرضا غلامی(کارشناس ارشد ساختمان)مهندس عبدالرضا غلامی

کارشناس ارشد عمران

کارشناس ساختمان

مهندس حسین داعی(کارشناس ارشد معماری)مهندس حسین داعی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

هانیه تاسفیمهندس هانیه تاسفی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

مهندس فرشاد مرزبانپور(مهندس ارشد معماری)مهندس فرشاد مرزبانپور

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

مهندس زهرا قهوه یی (کارشناس معماری)مهندس زهرا قهوه یی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

مهندس مهران فلاحی (کارشناس ارشد تاسیسات)مهندس مهران فلاحی

کارشناس ارشد مکانیک

کارشناس تاسیسات

مهندس احسان مسعودی (کارشناس ارشد ساختمان)مهندس احسان مسعودی

کارشناس ارشد عمران

کارشناس ساختمان

مهندس مسعود اسمعیلی (کارشناس ارشد تاسیسات) مهندس مسعود اسمعیلی
کارشناس ارشد مکانیک
کارشناس تاسیسات.
مهندس محمدرسول ملکوتی (کارشناس ارشد برق)مهندس محمدرسول ملکوتی

کارشناس ارشد برق

کارشانس برق

مهندس امید رضا الماسیان

کارشناس ارشد سازه

کارشناس ساختمان

مهندس امیر غلامی(کارشناس ارشد معماری)مهندس امیر غلامی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

مهندس حمیدرضا غلامی (کارشناس ارشد معماری)مهندس حمیدرضا غلامی 

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

 
لرستانی مهندس شیلان لرستانی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس ساختمان

مهندس مجتبی صفدری (کارشناس ارشد برق)مهندس مجتبی صفدری

کارشناس ارشد برق

کارشناس برق

 
مهندس مجتبی حقی(کارشناس ارشد تاسیسات ساختمانی)مهندس مجتبی حقی

کارشناس ارشد مکانیک

کارشناس تاسیسات

مهندس محسن صفری (کارشناس برق)مهندس محسن صفری

کارشناس ارشد برق

کارشناس برق

مهندس مالک جاسمی(کارشناس ارشد برق)مهندس مالک جاسمی

کارشناس ارشد برق

کارشناس برق

مهندس زهره نوری (کارشناس ارشدتاسیسات)مهندس زهره نوری

کارشناس ارشد مکانیک

کارشناس تاسیسات

مهندس یزدان نویدی

کارشناس ارشد برق

کارشناس برق

مهران کمربستهمهندس مهران کمربسته

کارشناس ارشد عمران

کارشناس ساختمان

مهندس رضا مرادی (کارشناس ارشد برق)مهندس رضا مرادی

کارشناس ارشد برق

کارشناس برق

خلیل ظاهری (نامه رسان)آقای خلیل ظاهری

نامه رسان

مصطفی امیری (مسئول دفتر)آقای مصطفی امیری

مسئول دفتر

شیرین رستمی (متصدی امور دفتری)خانم شیرین رستمی

متصدی امور دفتری

فریبا جمشیدی (کارشناس مهندسی مشاغل)خانم فریبا جمشیدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس مهندسی مشاغل

آقای فرزاد محمدیانی

بایگان