بیمارستان 50 تختخوابی سوختگی کرمانشاه

کلینیک تخصصی کرمانشاه

تکمیل بخش جراحی طالقانی

احداث اسکلت بیمارستان ثلاث باباجانی

هتلینگ تمامی بیمارستان های سطح استان

تعمیرات اساسی بیمارستان ها

سایت موثر دارویی

اجرای سیستم تغذیه از دو سو مرکز آموزشی درمانی طالقانی

احداث پست هوایی بیمارستان شهید چمران کنگاور

تعمیرات اتاقک دیزل ژنراتور اورژانس بیمارستان شهید چمران گنکاور

احداث پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای پاطاق