نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت

قوانین ومقررات

مدیریت امور مالی

مدیر ومعاون امور مالی

جوایز و دستاوردها

اسامی کارکنان امور مالی ستاد

شرح وظایف

فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

فلوچارت کلی مدیریت امور مالی

فلوچارت ادارات زیر مجموعه

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار

اداره حسابداری مدیریت

اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

اداره درآمد

اخبار

قوانین ومقررات وبخشنامه ها

دیگر

تحول نظام سلامت

چشم انداز تحول اداری مدیریت مالی

تماس با ما

گالری

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

مدیر

آشنایی با مدیر

مسول دفتر

عملکرد

شرح وظایف

واحدهای تابعه

اداره خدمات

شرح وظایف

واحدهای تابعه

دبیرخانه
بایگانی
نقلیه

کارکنان اداره خدمات

فایل آمار آب برق و...

اداره تدارکات

شرح وظایف

واحدهای تابعه

واحد کارپردازی
انبارمرکزی

رئیس اداره تدارکات

بخشنامه ها

اداره کارگزینی ستاد

آشنایی با کارکنان

شرح وظایف

اداره رفاه و تربیت بدنی

قراردادها وبخشنامه های بیمه

فروشگاه ها

شرایط فروشگاهها

بخشنامه های رفاهی

بخشنامه تسهیلات
بخشنامه مشهد
بخشنامه مهدکودک
بخشنامه کارت عضویت مهمانسراوکتابخانه مرکزی

شرح وظایف

خدمات رفاهی دانشگاه

کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه فوت
کمک هزینه مهدکودک
بیمه تکمیلی
اسکان در مهمانسراهای استانهای دیگر
عضویت درمهمانسرا
عضویت درکتابخانه مرکزی
کارت تراست
وام مسکن هیئت علمی

فرمهای رفاهی

فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر
فرم های بیمه خدمات درمانی

کارکنان اداره رفاه وتعاون

رابطین رفاهی مراکز

تماس با اداره رفاه

امورقراردادها

دستورالعملها

آشنایی با کارکنان

ورزش کارمندی

گروه کوهنوردی

مستند سازی فعالیتها

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

سامانه مدیریت بهره وری

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

کمیته مستند سازی اموال غیر منقول

کارگروه واگذاری طرحهای تملک سرمایه ایی

فرمها و اطلاعات بودجه ای

عملکرد هزینه ای در مقاطع سه ماهه

آموزش عالی

بهداشت و درمان

فرمهای موافقت نامه ای

اصلاحیه 88

بودجه تفصیلی 89

فرم حاملهای انرزی

فرم طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 23

مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری

مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی دانشگاه

معرفی مدیریت عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

معرفی پرسنل

شرح وظایف

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون

ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها

ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

شرح وظایف

معرفی پرسنل

واحد کارآفرینی

قوانین ومقررات

مدیریت منابع انسانی

مدیر

معاون

شرح وظایف

واحدهای تابعه

استخدام

امور اداری

طبقه بندی مشاغل

بازنشستگی

ترفیعات

تشکیلات

آموزش

نقل و انتقالات

طرح نیروی انسانی

سامانه ثبت نام طرح نیروی انسانی

امور قراردادها

فناوری اطلاعات

آئین نامه ها ودستورالعملها

تالار گفتگو