نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت

قوانین ومقررات

مدیریت امور مالی

مدیریت مالی

اداره های مدیریت مالی

نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه

حسابداری منابع و تامین اعتبار

حسابداری مدیریت

حسابداری پرسنلی شاغلین

حسابداری پرسنلی بازنشستگی

اداره درآمد

اداره تملک

قوانین و مقررات

فُرم ها

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

آشنایی با مدیر

معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

واحدهای زیر مجموعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

اداره تدارکات

امور قراردادها و مناقصات

اداره رفاه و تربیت بدنی

اطلاع رسانی بیمه تکمیلی درمان

کمک هزینه ازدواج و فوت

بیمه شخص ثالث و بدنه

تربیت بدنی

مکان های گردشگری استان کرمانشاه

لیست فروشگاه های طرف قرارداد

فروشگاه های طرف قرارداد اداره رفاه

میهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

گروه کوهنوردی

اداره خدمات و نقلیه

اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه

امور نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

امور مالی

اداره تعمیرات و نگهداری

مهمانسرای دانشگاه

دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

فرمها و اطلاعات بودجه ای

عملکرد هزینه ای در مقاطع سه ماهه

آموزش عالی

بهداشت و درمان

فرمهای موافقت نامه ای

اصلاحیه 88

بودجه تفصیلی 89

فرم حاملهای انرزی

فرم طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 23

مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری

مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی دانشگاه

معرفی مدیریت عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها و بخشنامه ها

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون

ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها

ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

شرح وظایف

معرفی پرسنل

آیین نامه

فرم

قوانین ومقررات

فرم ها

گروه مهندسی سازمان

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها

واحد اموزش

معرفی پرسنل

شرح وظایف

واحد کارآفرینی

معرفی پرسنل

شرح وظایف

سند توسعه 96

مدیریت منابع انسانی

مدیر

واحدهای تابعه

اداره بازنشستگی

اداره کارگزینی

واحد ارزشیابی کارکنان

واحد استخدام

واحد حقوق و دستمزد و امور اداری

واحد برنامه ریزی منابع انسانی

واحد ترفیعات و تخلفات اداری

واحد فناوری اطلاعات

واحد مشمولین خدمت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح نیروی انسانی)

واحد نقل و انتقالات

تالار گفتگو