نقشه سایت

صفحه اصلی

قوانین ومقررات

معاونت

مدیریت های معاونت توسعه

تربیت بدنی

مدیریت امور مالی

مدیریت مالی

اداره های مدیریت مالی

نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه

حسابداری منابع و تامین اعتبار

حسابداری مدیریت

حسابداری پرسنلی شاغلین

حسابداری پرسنلی بازنشستگی

اداره درآمد

اداره تملک

قوانین و مقررات

فُرم ها

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

آشنایی با مدیر

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

واحدهای زیر مجموعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

اداره تدارکات

امور قراردادها و مناقصات

اداره رفاه و تربیت بدنی

کمک هزینه ازدواج و فوت
سفرهای سیاحتی و زیارتی
سوالات پرتکرار اداره رفاه
نظر سنجی ها
شرکت های بیمه طرف قرارداد بیمه خودرو
فروشگاه های طرف قرارداد
بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه
ثبت نام مسابقات ورزشی
میهمانسرای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
فراخوان ایده های رفاهی
میهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
گروه کوهنوردی

اداره خدمات و نقلیه

اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه

امور نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

امور مالی

اداره تعمیرات و نگهداری

مهمانسرای دانشگاه

دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

فرمها و اطلاعات بودجه ای

فرمهای موافقت نامه ای

تفاهم نامه داخلی 1402

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 23

مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی

معرفی مدیریت عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها و بخشنامه ها

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون
ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها
ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

شرح وظایف

معرفی پرسنل

آیین نامه

فرم

قوانین ومقررات

فرم ها

گروه مهندسی سازمان

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها

واحد بهره وری،خلاقیت و نوآوری

واحد کارآفرینی

معرفی پرسنل

شرح وظایف

سند توسعه 96

واحد اموزش

معرفی پرسنل

شرح وظایف

لینک ها و سامانه های مرتبط با مدیریت تحول اداری

مدیریت منابع انسانی

مدیر

واحدهای تابعه

اداره بازنشستگی

اداره کارگزینی

واحد ارزشیابی کارکنان

واحد استخدام

واحد حقوق و دستمزد و امور اداری

واحد برنامه ریزی منابع انسانی

واحد ترفیعات و تخلفات اداری

واحد فناوری اطلاعات

واحد مشمولین خدمت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح نیروی انسانی)

واحد نقل و انتقالات

فرآیندها

فایلهای آموزشی

تماس با ما

تالار گفتگو