نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت

قوانین ومقررات

مدیریت امور مالی

مدیر

معرفی

شرح وظایف

معاون

معرفی

شرح وظایف

چارت سازمانی

ادارات زیر مجموعه

اداره حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای

اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار

اداره درآمد

اداره حسابداری مدیریت

اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین )

اداره حسابداری پرسنلی (بازنشستگان)

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

برنامه زمانبندی پایش عملکرد واحدهای تابعه

قوانین ومقررات وبخشنامه ها

چشم انداز تحول اداری مدیریت مالی

اخبار

تماس با ما

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

آشنایی با مدیر

معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

واحدهای زیر مجموعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

اداره تدارکات

امور قراردادها و مناقصات

اداره رفاه و تربیت بدنی

اطلاع رسانی بیمه تکمیلی درمان

کمک هزینه ازدواج و فوت

بیمه شخص ثالث و بدنه

فروشگاه های طرف قرارداد اداره رفاه

فروشگاه های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی

گروه کوهنوردی

اداره خدمات و نقلیه

اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه

امور نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

امور مالی

اداره تعمیرات و نگهداری

مهمانسرای دانشگاه

دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

فرمها و اطلاعات بودجه ای

عملکرد هزینه ای در مقاطع سه ماهه

آموزش عالی

بهداشت و درمان

فرمهای موافقت نامه ای

اصلاحیه 88

بودجه تفصیلی 89

فرم حاملهای انرزی

فرم طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 23

مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری

مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی دانشگاه

معرفی مدیریت عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها و بخشنامه ها

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون

ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها

ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

شرح وظایف

معرفی پرسنل

آیین نامه

فرم

قوانین ومقررات

فرم ها

گروه مهندسی سازمان

معرفی پرسنل

شرح وظایف

آئین نامه ها

واحد اموزش

معرفی پرسنل

واحد کارآفرینی

معرفی پرسنل

سند توسعه 96

مدیریت منابع انسانی

مدیر

معاون

شرح وظایف

واحدهای تابعه

استخدام

امور اداری و حقوق و دستمزد

طبقه بندی مشاغل

بازنشستگی

ترفیعات

تشکیلات

آموزش

نقل و انتقالات

طرح نیروی انسانی

سامانه ثبت نام طرح نیروی انسانی

امور قراردادها

فناوری اطلاعات

آئین نامه ها ودستورالعملها

مدیریت مشارکت های مردمی

تالار گفتگو