چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۵, ۲۱:۴۵
جستجو
 
Email

 e-mail

نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت

قوانین ومقررات

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون
ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها
ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

قوانین ومقررات

مدیریت امور مالی

مدیر ومعاون امور مالی

فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

واحدهای تابعه

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

حسابدرای تعهدی

اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار

اداره حسابداری مدیریت

اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

اداره درآمد

چارت سازمانی

اخبار

قوانین ومقررات وبخشنامه ها

تماس با ما

گالری

دیگر

چشم انداز تحول اداری مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیر

معاون

شرح وظایف

واحدهای تابعه

استخدام

امور اداری

طبقه بندی مشاغل

بازنشستگی

ترفیعات

تشکیلات

آموزش

نقل و انتقالات

طرح نیروی انسانی

سامانه ثبت نام طرح نیروی انسانی

امور قراردادها

فناوری اطلاعات

آئین نامه ها ودستورالعملها

مدیریت امور عمومی

مدیر

آشنایی با مدیر

مسول دفتر

عملکرد

شرح وظایف

واحدهای تابعه

اداره خدمات

شرح وظایف
واحدهای تابعه
دبیرخانه
بایگانی
نقلیه
کارکنان اداره خدمات
فایل آمار آب برق و...

اداره تدارکات

شرح وظایف
واحدهای تابعه
واحد کارپردازی
انبارمرکزی
رئیس اداره تدارکات
بخشنامه ها

اداره کارگزینی ستاد

آشنایی با کارکنان
شرح وظایف

اداره رفاه

قراردادها وبخشنامه های بیمه
فروشگاه ها
بخشنامه های رفاهی
بخشنامه تسهیلات
بخشنامه مشهد
بخشنامه چابکسر
بخشنامه مهدکودک
بخشنامه کارت عضویت مهمانسراوکتابخانه مرکزی
شرح وظایف
خدمات رفاهی دانشگاه
کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه فوت
کمک هزینه مهدکودک
بیمه تکمیلی
اسکان در مهمانسراهای استانهای دیگر
عضویت درمهمانسرا
عضویت درکتابخانه مرکزی
تخفیف شهریه
کارت تراست
وام مسکن هیئت علمی
تسهیلات بانک صادرات
فرمهای رفاهی
فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر
فرم های بیمه خدمات درمانی
کارکنان اداره رفاه وتعاون
رابطین رفاهی مراکز
تماس با اداره رفاه

امورقراردادها

دستورالعملها
آشنایی با کارکنان

مستند سازی فعالیتها

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

سامانه مدیریت بهره وری

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

کمیته مستند سازی اموال غیر منقول

کارگروه واگذاری طرحهای تملک سرمایه ایی

فرمها و اطلاعات بودجه ای

عملکرد هزینه ای در مقاطع سه ماهه

آموزش عالی
بهداشت و درمان

فرمهای موافقت نامه ای

اصلاحیه 88
بودجه تفصیلی 89

فرم حاملهای انرزی

فرم طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 215

مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری

مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت عمرانی دانشگاه

معرفی مدیریت عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت عمرانی دانشگاه

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

نقشه سایت