نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت

قوانین ومقررات

پیام داخلی

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

معرفی مدیریت

آشنایی با مدیر

چشم انداز

ماموریت

شرح وظایف

گروه تحول اداری،سیستمها وروشها

معرفی پرسنل

شرح وظایف

فرایندها

قوانین ومقررات

کمیسون تحول اداری

وظایف کمیسیون

ساختارکمیسیون

کمیته تحول اداری

وظایف کمیته ها

ساز وکار تشکیل کمیته ها

گروه مهندسی مشاغل

معرفی پرسنل

شرح وظایف

فرایندها

قوانین ومقررات

واحد کارآفرینی

مدیریت امور مالی

مدیر ومعاون امور مالی

اسامی کارکنان امور مالی ستاد

شرح وظایف

فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

فلوچارت کلی مدیریت امور مالی

فلوچارت ادارات زیر مجموعه

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار

اداره حسابداری مدیریت

اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

اداره درآمد

اخبار

قوانین ومقررات وبخشنامه ها

دیگر

تحول نظام سلامت

چشم انداز تحول اداری مدیریت مالی

تماس با ما

گالری

مدیریت منابع انسانی

مدیر

معاونین

فلوچارت

شرح وظایف

واحدهای تابعه

استخدام

امور اداری

بازنشستگی

حقوق و مزایا

تشکیلات

کارگزینی

آموزش

نقل و انتقالات

مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان

سامانه ثبت نام طرح نیروی انسانی

فناوری اطلاعات

قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

مدیر

آشنایی با مدیر

کارکنان

عملکرد

شرح وظایف

واحدهای تابعه

اداره خدمات

شرح وظایف

واحدهای تابعه

دبیرخانه
بایگانی
نقلیه

کارکنان اداره خدمات

فلوچارت اداره خدمات

اداره رفاه و تربیت بدنی

صفحه اصلی

بخشنامه های رفاهی

بخشنامه تسهیلات
بخشنامه مشهد
بخشنامه فروشگاهها
بخشنامه رامسر
بخشنامه مهدکودک
بخشنامه کارت عضویت مهمانسراوکتابخانه مرکزی

قراردادها وبخشنامه های بیمه

فروشگاه- آموزشگاه

شرح وظایف

خدمات رفاهی دانشگاه

کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه فوت
کمک هزینه مهدکودک
بیمه تکمیلی
اسکان در مهمانسراهای استانهای دیگر
عضویت درمهمانسرا
عضویت درکتابخانه مرکزی
تخفیف شهریه
کارت تراست
وام مسکن هیئت علمی
تسهیلات بانک صادرات

فرمهای رفاهی

فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر
فرم های بیمه خدمات درمانی

کارکنان اداره رفاه وتعاون

رابطین رفاهی مراکز

تماس با اداره رفاه

فلوچارت اداره رفاه

امورقراردادها

فرمها

آشنایی با کارکنان

فلوچارت

لیست مناقصات

شرکتهای طرف قرارداد با ستاد دانشگاه

تماس با امور قراردادها

اداره تدارکات

شرح وظایف

واحدهای تابعه

واحد کارپردازی
انبارمرکزی

رئیس اداره تدارکات

بخشنامه ها

فلوچارت اداره تدارکات

مستند سازی فعالیتها

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پابش عملکرد

معرفی مدیر

معرفی معاون

آشنایی با گروه

سامانه مدیریت بهره وری

اخبار

شرح وظایف

قوانین و مقررات

کمیته مستند سازی اموال غیر منقول

کارگروه واگذاری طرحهای تملک سرمایه ایی

فرمها و اطلاعات بودجه ای

عملکرد هزینه ای در مقاطع سه ماهه

آموزش عالی

بهداشت و درمان

فرمهای موافقت نامه ای

اصلاحیه 88

بودجه تفصیلی 89

فرم حاملهای انرزی

فرم طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

دستورالمعل اجرایی و فرم کمیسیون ماده 215

مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری

مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری

تماس با ما

کلیات بودجه ای

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت به طرح های عمرانی دانشگاه

مدیریت مصرف انرژی

گزارشات مصور مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

فلوچارت تامین ارتباط پروژه های عمرانی

شرح وظایف پرسنل عمرانی دانشگاه

فلوچارت بررسی صورت وضعیت

روند طراحی و اجرای پروژه

مراحل مناقصه عمومی

مراحل مناقصه محدود

معرفی مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

اخبار عمرانی دانشگاه

شرح وظایف

معرفی پرسنل مدیریت عمرانی

پروژه های در دست اجرا

آیین نامه ها

فهرست بهای سال 1393

فهرست بهای سال 1392

آخرین پروژه های افتتاح شده در سال 92

لیست پروژه های انجام شده در سال 92

تماس ما

تالار گفتگو

نقشه سایت